Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 1

Облік та оподаткування витрат на корпоратив

Чисте сумління — постійне свято.

Напередодні Нового року набувають важливого значення питання обліку та оподаткування витрат, пов’язаних з організацією новорічного корпоративу. Розглянемо детальніше основні аспекти.

Новорічний інтер’єр та прикраси: відображення в обліку підприємств

Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу — витрати, прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.

Відповідно до ст. 1 Закону про рекламу реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Статтею 9 цього Закону визначено ідентифікацію реклами, зокрема реклама має бути чітко відокремленою від іншої інформації незалежно від форм чи способів розповсюдження таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

Для підтвердження витрат на новорічне оформлення вітрин магазинів, прилавків, офісних приміщень, пов’язаних із господарською діяльністю підприємства, керівнику необхідно видати наказ щодо забезпечення заходів із підвищення реалізації товарів (послуг) у період новорічно-різдвяних свят або щодо посилення маркетингової політики підприємства у цей період.

У наказі має бути зазначено сам захід; осіб, відповідальних за проведення всіх підготовчих робіт; визначено кошторис витрат на придбання штучної чи живої ялинки, ялинкових іграшок, гірлянд тощо.

Якщо на новорічному декорі з метою розповсюдження інформації про діяльність підприємства та збільшення попиту на продукцію передбачається зазначити логотипи компанії, у наказі керівника підприємства мету проведення новорічного заходу визначено як рекламну, тоді витрати можна вважати пов’язаними з господарською діяльністю. Оскільки існує зв’язок із господарською діяльністю, то в податковому обліку ці витрати може бути віднесено до складу податкових витрат як витрати на рекламу, тобто витрати на збут.

У податковому обліку відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат належать: витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку з урахуванням такого:

  • датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору;
  • датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів)), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку придбані ялинка та новорічні прикраси відображаються залежно від терміну їх експлуатації та вартості придбання. Так, якщо термін -експлуатації матеріальних цінностей перевищує 365 днів та їх вартість вище від межі, встановленої для малоцінних необоротних матеріальних активів (за текстом — МНМА)*, то вони відображаються у складі основних засобів на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

У податковому обліку штучна ялинка та інші новорічні атрибути амортизуватимуться залежно від того, використовуються вони в господарській діяльності чи ні (п. 14 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу).

Згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище від рівня звичайних цін, встановлених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, зазначеною у п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Звертаємо увагу, що витрати, понесені до 01.01.2012 р., на придбання новорічної атрибутики у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок, відповідно до пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат підприємства.

Розглянемо приклад відображення вартості ялинки та новорічних прикрас у бухгалтерському обліку.

Для організації новорічного свята підприємство придбало новорічні прикраси та штучну ялинку.

За отриманою накладною вартість кожної новорічної прикраси становить 900,00 грн, ПДВ — 180,00 грн, вартість штучної ялинки — 5000,00 грн, ПДВ — 1000,00 грн. За договором новорічні прикраси та ялинку придбано на умовах передоплати. Розрахунки за штучну ялинку та новорічні прикраси, які використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 1, 2. А розрахунки за штучну ялинку та новорічні прикраси, які не використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 3, 4.

Таблиця 1

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за штучну ялинку

371

311

6000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000,00

3

Оприбутковано штучну ялинку

152

631

5000,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

1000,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

6000,00

6

Передано в експлуатацію штучну ялинку

109

152

5000,00

7

Для користувачів програми 1:С бухгалтерські записи, що стосуються ПДВ, матимуть такий вигляд:

6442 «Податкові накладні неотримані»
641

644

6442

1000,00

1000,00

Таблиця 2

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за новорічні прикраси

371

311

1080,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

180,00

3

Оприбутковано новорічні прикраси

153

631

900,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

180,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

1080,00

6

Передано в експлуатацію новорічні прикраси

112

153

900,00

7

Нараховано в першому місяці використання об’єкта амортизацію в розмірі 100% його вартості

832
92

132
832

900,00

Таблиця 3

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за штучну ялинку

371

311

6000,00

2

Оприбутковано штучну ялинку

152

631

6000,00

3

Передано в експлуатацію штучну ялинку

109 (невиробничі)

152

6000,00

4

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

6000,00

Таблиця 4

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за новорічні прикраси

371

311

1080,00

2

Оприбутковано новорічні прикраси

153

631

1080,00

3

Передано в експлуатацію новорічні прикраси

112

153

1080,00

4

Списано витрати на придбання новорічних прикрас

97

112

1080,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

1080,00

Якщо ж ялинка та новорічні прикраси коштують менше ніж визначена обліковою політикою підприємства гранична вартість межі для МНМА, але використовуватимуться вони понад рік, то бухгалтерський облік таких активів ведеться на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Також слід зазначити, що до МНМА передбачено можливість застосування особливих правил амортизації (п. 27 ПБО 7): підприємство списує 100% вартості об’єкта МНМА у першому місяці, або підприємство нараховує амортизацію в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% вартості, що амортизується, а решту 50% — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Рішення про застосування одного з перелічених методів амортизації відображається в обліковій політиці підприємства.

Наведемо приклад, коли прикраси і ялинка використовуватимуться підприємством менше ніж рік.

У бухгалтерському обліку такі активи обліковуються (відображаються) як запаси на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Припустимо, що новорічні прикраси коштують 100,00 грн, ПДВ — 20,00 грн, а жива ялинка 500,00 грн, ПДВ — 100,00 грн. Розрахунки за живу ялинку та новорічні прикраси, які використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за живу ялинку та новорічні прикраси

371

311

720,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

120,00

3

Оприбутковано новорічні прикраси та живу ялинку

22

631

600,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

120,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

720,00

6

Передано в експлуатацію живу ялинку та новорічні прикраси

80

22

600,00

7

Віднесено витрати на придбання живої ялинки та новорічних прикрас до інших витрат операційної діяльності

94

80

600,00

Розрахунки за живу ялинку та новорічні прикраси, які не використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 6.

Таблиця 6

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Здійснено передоплату за живу ялинку та новорічні прикраси

371

311

720,00

2

Оприбутковано новорічні прикраси та живу ялинку

22

631

720,00

3

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

720,00

4

Передано в експлуатацію живу ялинку та новорічні прикраси

80

22

720,00

5

Віднесено витрати на придбання живої ялинки та новорічних прикрас до інших витрат

97

80

720,00

Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 1

Частина 2 Частина 3 Частина 4

Поділитися:  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*Усі відгуки проходять модерацію, тому з’являються не одразу.